Voor werkgevers: ParticipatieWet 2015 en de garantiebanen

Voor werkgevers: ParticipatieWet 2015 en de garantiebanen

Per 1 januari 2015 treedt de ParticipatieWet in werking. Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag bij gewone werkgevers: dat wil iedereen! De grote zorg is of er voldoende werk is voor deze groep mensen. Voor werkgevers is van belang dat zij alleen hoeven te betalen voor het werk dat iemand kan verzetten. In het sociaal akkoord is afgesproken dat de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven 125.000 extra banen creëert voor mensen met een arbeidsbeperking, de zogenaamde garantiebanen.

De ParticipatieWet is, met als drijvende kracht staatssecretaris Jette Klijnsma, gemaakt om meer mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan werk, een baan, te helpen.
De basis voor de ParticipatieWet zijn afspraken in het Regeerakkoord, het sociaal akkoord 2013 en de nadere uitwerking daarvan op hoofdlijnen zoals die zijn afgesproken in De Werkkamer, begrotingsafspraken 2014 en de afspraken tussen coalitie en de oppositiepartijen D66, CU en SGP.

Wat er gaat veranderen

Gemeenten gaan de ParticipatieWet decentraal uitvoeren. Voor iedereen die kan werken maar (nog) niet in staat is het Wettelijk Minimum Loon (WML) te verdienen, komt er per januari 2015 één regeling in plaats van drie regelingen:  WWB (de wet Werk en Bijstand), Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong.

Voor wie

Welke personen met een arbeidsbeperking in aanmerking komen voor een garantiebaan wordt vastgesteld door het UWV. Zij zullen hiertoe voorrang geven aan mensen met een WsW (Wet sociale werkvoorziening en/of een Wajong toekenning. Ook medewerkers van leer-werkbedrijven komen in aanmerking voor uitstroom en/of doorstroming al dan niet op detacheringsbasis naar een garantiebaan in het bedrijfsleven.

125.000 extra banen voor arbeidsbeperkten

In het sociaal akkoord is vastgelegd dat de overheid in 2015-2016 in samenwerking met het bedrijfsleven 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking creëren. De zogenaamde garantiebanen:

  • 25.000 nieuwe banen bij de overheid (het rijk, provincies en gemeenten)
  • 100.000 extra banen in het bedrijfsleven

Werkgevers betalen aan deze medewerkers minimaal het wettelijk minimum loon (WML) of een functieloon. In de CAO’s komt daarvoor een WML schaal. De werkgever krijgt voor het verschil tussen het prestatieniveau van de medewerker en het wettelijk minimumloon een loonkostensubsidie tot een maximum van 70% van het wettelijk minimumloon.

Risico’s voor werkgevers voorkomen

Om het risico van verzuim bij werkgevers te voorkomen komt er een No-Riskpolis. Ook kan een medewerker met een arbeidsbeperking op proef bij een werkgever starten met behoud van uitkering. En kan er op kosten van de ParticipatieWet extra begeleiding op de werkplek worden geboden.

Quotumwet

Banenafspraak ParticipatieWet

De 125.000 garantiebanen voor arbeidsbeperkten moeten in 2026 een feit zijn. Jaarlijks is er een aantal vastgesteld dat in dat jaar behaald moet worden. De overheid gaat dit nauwlettend monitoren. Gaat het niet lukken, komen er minder nieuwe banen dan afgesproken, dan treedt de QuotumWet in werking, vermoedelijk per januari 2017. Deze wet houdt in dat bedrijven met meer dan 25 medewerkers een boete opgelegd krijgen als zij onvoldoende of geen garantiebanen ter beschikking stellen aan arbeidsbeperkten. De boeteregeling wordt toegepast als er minder dan 5% van het personeelsbestand ingevuld is door arbeidsbeperkten.

Kansen voor bedrijven / werkgevers

Mensen met een arbeidsbeperking zijn waardevolle medewerkers en hebben een absolute toegevoegde en sociale waarde voor bedrijven. Met het tewerkstellen (in dienst nemen, detachteren etc.) van medewerkers met een arbeidsbeperking geeft de organisatie niet alleen invulling aan de quotumverplichting en aan maatschappelijk betrokken en verantwoord ondernemerschap (MVO), maar voldoet het bijvoorbeeld ook aan de SROI (social return on investment) verplichting voor eventuele gunningen uit aanbestedingen. Zo kan het mes aan meer kanten snijden!

  Meer over ParticipatieWet > Rijksoverheid

 

 

Lees ook:

Tags assigned to this article:
garantiebanengemeenteparticipatieswwerkgever