UWV ziet met omscholing veel perspectief voor deel van 50.000 werkloze MBO-technici

UWV ziet met omscholing veel perspectief voor deel van 50.000 werkloze MBO-technici

“Er zit perspectief in de techniek en ICT, het aantal vacatures stijgt hard.” Tof Thissen, directeur van het UWV Werkbedrijf is positief gestemd. “Er liggen volop kansen voor mensen met een technische achtergrond. We verwachten zelfs flinke tekorten komende jaren.” UWV ziet in de nu 50.000 werkloze MBO-technici  een oplossing die twee kanten opwerkt. “Een substantieel deel valt om te scholen via speciale trajecten, denken wij.” 

Hoewel meer hoogopgeleide jongeren kiezen voor een technische of ICT-studie zijn er voor bepaalde beroepen in de techniek en ICT nog altijd te weinig geschikte kandidaten om het inmiddels weer groeiende aantal vacatures te vervullen. Dit constateert UWV in een vandaag verschenen rapport over technische en ICT-beroepen.

Met name op de hogere niveaus zijn er moeilijk vervulbare vacatures voor bepaalde technische en ICT-beroepen. Het rapport laat echter zien dat er ook in uitvoerende functies in bijvoorbeeld de metaal en elektrotechniek tekorten zijn aan technisch geschoolde vakmensen. Dit biedt goede kansen voor schoolverlaters van studies in deze richtingen. Ook werkzoekenden die zich laten om- of bijscholen voor de techniek en ICT kunnen profiteren van de dreigende personeelstekorten.

De vacaturemarkt voor technische beroepen trekt sinds 2013 geleidelijk aan. Zo ontstonden in het tweede kwartaal van dit jaar bijna 29.000 technische vacatures, 28% meer dan twee jaar eerder. Het niveau van voor de crisis is echter nog niet bereikt.

UWV ziet vooral moeilijk vervulbare vacatures in de techniek, deels op de hogere niveaus maar ook voor bepaalde uitvoerende technische beroepen, zoals cnc-verspaners, gespecialiseerde lassers, monteurs elektro en pijpfitters. Tegelijkertijd staan er op dit moment bijna 50.000 mbo-geschoolde technici bij UWV ingeschreven als werkzoekende.

UWV participeert in diverse initiatieven om deze werkzoekenden via korte scholingen geschikt te maken voor moeilijk vervulbare vacatures, onder meer vanuit de sectorplannen, bestaande Servicepunten Techniek en het Landelijk Werkgevers Servicepunt. Veel van de initiatieven worden uitgevoerd onder de vlag van het Techniekpact dat in 2013 is afgesloten door sociale partners, onderwijs en overheid om de instroom in techniek en ICT te bevorderen. UWV kijkt graag samen met partijen in de regio of er meer kansen zijn te benutten om werkzoekenden te scholen voor de techniek.

UWV ziet een aantal andere uitdagingen om de techniek de komende tijd te voorzien van voldoende geschikt personeel. Zo blijft het van belang om voldoende jongeren te interesseren voor technische en ICT-studies. Hoewel de werkloosheid onder technische schoolverlaters de afgelopen jaren is toegenomen, zijn de arbeidsmarktkansen van veel technische opleidingen nog steeds beter dan gemiddeld. Dit geldt ook voor het mbo, al zijn daar de kansen voor de hogere mbo-niveaus beter dan voor de lagere mbo-niveaus. Door het aantrekken van de economie en pensionering van zittend personeel neemt het aantal vacatures naar verwachting bovendien verder toe.

Wel is het belangrijk oog te hebben voor verschillen in kansen op de arbeidsmarkt tussen technische opleidingen. Over de hele linie liggen de beste kansen in de richting werktuigbouw en metaal, constructiestudies en elektrotechniek. Op het mbo worden, door de grote krimp in studentenaantallen en het aantrekken van de werkgelegenheid in de bouw, ook weer goede perspectieven voorzien voor bouwopleidingen. Een andere uitdaging vormt het inzetbaar houden van lager opgeleide technici, waar geleidelijk aan minder werk voor is. Inspanningen zoals die onder de vlag van het Techniekpact worden uitgevoerd blijven daarom noodzakelijk, aldus de opstellers van het rapport.

Uit het UWV-rapport blijkt dat de krapte voor specifiek de informaticaberoepen aan het toenemen is. Bedrijven hebben met name moeite om vacatures op hoger en wetenschappelijk niveau te vervullen, bijvoorbeeld voor developers en programmeurs in specifieke talen, testers, security specialisten en business analisten. De gestegen vraag voor deze functies is het gevolg van technologische ontwikkelingen als Cloud Computing, Big Data en Cyber Security.
Tegelijkertijd is er sprake van een oververtegenwoordiging van mbo-studenten ten opzichte van de vraag vanuit werkgevers. Positief is wel dat een aanzienlijk deel van de mbo-studenten informatie- en communicatietechnologie doorstroomt naar vervolgonderwijs.

  Arbeidsmarktbeschrijving Technische en ICT-beroepen

Bron: UWV, AD

 

Lees ook:

Tags assigned to this article:
ictonderzoektechniekuwvwerkgelegenheidwerkmarkt