Groei bijstand in 2015 met 3,7% naar crisisrecord van 450.000

Groei bijstand in 2015 met 3,7% naar crisisrecord van 450.000

2015 kunnen we met recht een recordjaar uitkeringen noemen. Niet alleen het aantal WW-ers groeide, ook het aantal bijstandsgerechtigden bereikte een nieuwe top. Eind vorig jaar waren het er 450 duizend, een toename van 16 duizend (3,7%) vergeleken met 2014. Vergelijken we het met 2008 dan is de stijging bijna 50%. Aan het begin van de crisis werden er nog 303 duizend geteld. In 2015 kwamen vooral meer jongeren en 45-plussers in de bijstand terecht.

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is sinds 2008 sterk gestegen en ook 2015 bevestigt de teneur.

Bijstand 2008-2015

45-plussers grootste stijgers

Vergeleken met 2008 is de groei onder 45-plussers procentueel het minst groot, maar het venijn zit in de staart: In 2015 bestond de grootste groep instromers uit 45-plussers, namelijk 11 duizend. Dat verschilt niet veel met de cijfers van de twee voorgaande jaren. Werkzoekende 45-plussers hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Eenmaal in de bijstand is een terugkeer naar werk lastig. Volgens de laatste werkgelegenheidscijfers begint in deze groep de werkloosheid af te nemen, maar het beroep op de bijstand neemt dus wel toe.

Oorzaken door verkorting WW-duur

“Zeer zorgwekkend dat vooral meer 45-plussers in de bijstand terecht komen”, reageert Liane den Haan, directeur  seniorenorganisatie ANBO. “Dat wordt deels veroorzaakt door het kabinetsbeleid. Door de verkorting van de WW-duur komen mensen sneller in de bijstand terecht. ANBO heeft hier destijds al voor gewaarschuwd. Daarnaast leidt de inkomensterugval waar deze groep mee te maken krijgt tot verontrustende situaties.”

27- tot 45-jarigen tendens sterk gedaald

In de middelste leeftijdsgroep valt op dat deze sinds 2008 een grotere stijging kende dan de 45-plussers. De laatste jaren is dir tendens afgenomen en is de bijstandsbehoefte maar weinig toegenomen. Wel kwamen er ook hier nog 2 duizend uitkeringsgerechtigden bij.

Jongeren

Jongeren vormen niet de grootste groep bijstandontvangers, maar laat wel de grootste stijgingen zien. Sinds 2008 is er een toename van 75% en dit ondanks de intussen ingevoerde strengere bijstandsregels voor jongeren. Mogelijk dat mede daardoor het aantal jeugdige bijstandsontvangers in 2014 nog nagenoeg gelijk bleef. Maar in 2015 groeide deze jongste groep weer met 4.000. Minder dan de helft daarvan is niet te verklaren vanuit de veranderde regels voor jongeren die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt en Wajong

De stijging in 2015 onder jongeren komt voor een deel door de instroom van jongeren die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, naar schatting zo’n 2 à 3 duizend. Tot 2015 konden zij in veel gevallen een beroep doen op de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is de toelating tot de Wajong beperkt. Alleen jongeren die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn, komen nog in aanmerking voor een uitkering. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte jongeren die weinig of geen inkomen respectievelijk geen vermogen hebben, kunnen bij de gemeente een beroep doen op bijstand.

De instroom in de Wajong is sinds 1 januari 2015 drastisch afgenomen. In 2014 ging het om zo’n 1400 personen per maand, in 2015 waren dat er 300.

Personen-met-een-bijstandsuitkering-16-02-24

Bron: CBS

Lees ook:

Tags assigned to this article:
bijstandgemeentewerklooswerkmarktWWB