Eenmalig €325 bruto door definitief akkoord cao Sociale Werkvoorziening 2015–2018

Na ruim 2 jaar van overleg, onderhandelen, afbreken en de nodige acties van SW-ers is er nu eindelijk een nieuwe cao voor de Sociale Werkvoorziening. De cao was sinds 30 januari 2014 bevroren. Vakorganisaties en gemeenten kwamen er voor die tijd niet om tot een gezamenlijk nieuw akkoord voor de op 1 januari 2014 aflopende cao. En daarna duurde het dus nog heel lang, voordat  aan de onzekerheid bij de SW-medewerkers een eind is gemaakt.

De VNG en vertegenwoordigers van FNV Overheid en CNV Overheid bereikten in december al een onderhandelaarsakkoord, maar moesten dit nog voorleggen aan hun achterbannen.

De gemeenten hebben bij monde van de VNG op 3 maart 2016 ingestemd met het onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018. Eerder stemden FNV Overheid en CNV overheid al in. Alle partijen hebben na raadpleging van hun achterban geconcludeerd dat er voldoende draagvlak is voor deze cao.

Financiële bijdrage kabinet maakt cao SW mogelijk

Hoewel de onderhandelaars het inhoudelijk vrijwel overal over eens waren, bleek met name de financiële onderbouwing een knelpunt. De regering zou daarvoor met extra geld over de brug moeten komen. Die zekerheid kwam er op 18 december 2015 door de toezegging van het kabinet voor een financiële bijdrage voor de cao SW.

Een direct gevolg van het akkoord is dat werknemers die op 1 maart 2016 in dienst zijn, in maart een eenmalige uitkering van € 325 bruto ontvangen. Deeltijders ontvangen de uitkering naar rato.

De nieuwe cao loopt tot en met 31 december 2018. Het onderhandelaarsakkoord wordt uitgewerkt in een nieuw cao-boekje.

 

Lees ook:

Tags assigned to this article:
caogemeentesw